Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej Szkoły

Libertów, 27.05.2019            

 

 

Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleciło  przedstawienie Państwu  procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej Szkoły oraz przedstawienie  osób i instytucji, do których możecie Państwo się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie obowiązują  procedury oparte na dokumencie Bezpieczna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/).

Dokument ten obejmuje rekomendowane działania profilaktyczne oraz procedury postepowania w sytuacji zagrożeń zewnętrznych, wewnętrznych oraz cyberzagrożeń.

 I. Zagrożenia zewnętrzne:

 1. Procedura ewakuacji w trakcie lekcji i przerwy – zasady postepowania po ogłoszeniu alarmu.
 2. Procedura na wypadek wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły.
 3. Procedura na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego.
 4. Procedura na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku.
 5. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły.

 II. Zagrożenia wewnętrzne

 1. Procedura postepowania na wypadek  występowania agresywnych zachowań w szkole lub tzw. Fali.
 2. Procedura postepowania na wypadek  znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.
 3. Procedura postepowania na wypadek  wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy  lub przedmiotów wartościowych.
 4. Procedura postepowania na wypadek  rozpowszechniania pornografii w szkole przez uczniów.
 5. Procedura postepowania na wypadek wystąpienie prostytucji w szkole lub wśród uczniów.
 6. Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole.
 7. Procedura postepowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole.
 8. Procedura postepowania na wypadek popełnienia przez uczniów czynu karalnego.
 9. Procedura postepowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego.

 

III.    Cyberzagrożenia

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego:

 1. Dostęp do treści szkodliwych , niepożądanych, nielegalnych.
 2. Cyberprzemoc.
 3. Naruszenie prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.
 4. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.
 5. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie, uwodzenie, zagrożenie pedofilią.
 6. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodów osób nieletnich.
 7. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych i nieprawdziwych, szkodliwość reklam

 IV . Uczestnikami procesu edukacji oprócz uczniów są także nauczyciele :

 W KARCIE  NAUCZYCIELA czytamy      

Art. 63. (72) 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Przykładowe sytuacje które mogą rodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa

na podstawie przepisów Kodeksu karnego;

 Art. 222 §1 kk „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy przybranej podczas  wykonywania obowiązków służbowych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 NARUSZENIE: - Uderzenie lub podziałanie na ciało pokrzywdzonego,  np. popchnięcie, szarpanie za włosy, oblanie wodą, itp. 

Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

GROŹBA Polega na zapowiedzi ale również w innej formie oddziaływania na psychikę pokrzywdzonego, przez wykonanie gestów i zachowań np. przystawienie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do łatwopalnych przedmiotów itp.

Art. 226 §1 kk  „Kto znieważa funkcjonariusza  publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z  pełnieniem obowiązków służbowych podlega karze ograniczenia wolności albo  pozbawienia wolności do roku”

 ZNIEWAGA: ubliżanie, zachowanie w sposób obraźliwy (wyzwiska, obelgi, gesty, pisma, rysunki)

KODEKS KARNY

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 223. § 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

V. Instytucje, które mogą udzielić Państwu wsparcia na terenie Gminy Mogilany oraz powiatu krakowskiego:

1. Szkoła  Podstawowa im Janusza Korczaka w Libertowie:

Adres: Jana Pawła II 43, 30-444 Libertów

Tel.: 12 270 30 33

Dyrektor:  Agata Górak - Suder

Pedagog:  Beata Kantor - Zduń

Pielęgniarka:  Bożena Malik

Nauczyciele i wychowawcy

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mogilanach

Adres: Rynek 2A, 32-031 Mogilany

Tel: 12 270 10 25

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres: aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków

tel. 12 634-42-70 / tel./fax. 12 423-47-84

4. Komenda Policji w Świątnikach Górnych

Adres: Królowej Jadwigi 12, 32-040 Świątniki Górne

Tel: 12 256 50 40

5.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Świętego Bartłomieja Apostoła 21, 32-031 Mogilany

Rejestracja ogólna i dziecka chorego

12 277 71 70

Rejestracja dziecka zdrowego

12 277 71 80

Poradnia ginekologiczna

12 277 71 85

Rejestracja stomatologiczna

12 277 71 90

Punkt pobrań

12 277 71 74

 

W każdej niepokojącej sprawie prosimy kontaktować się ze szkołą, jesteśmy otwarci na Państwa wsparcie oraz sugestie jak jeszcze możemy poprawić bezpieczeństwo Uczniów, Nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Z poważaniem,

mgr Agata Górak - Suder

Dyrektor Szkoły