Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna ogólna
 
Administrator danych: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie Agata Górak-Suder
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dorota Marek odo.dmarek@onet.pl tel.: 600067995
 
 
Ochrona danych osobowych dotyczy: uczniów/dzieci, rodziców/ opiekunów prawnych,  innych osób, których dane przetwarzamy ze względu na realizację obowiązków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy – Prawo Oświatowe z dn.
  14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia
  o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust.1 lit. a) jeżeli będzie potrzebna zgoda, lit. b) gdy konsekwencją będzie zawarcie umowy, a także realizacja działań przed jej zawarciem, lit. c) jeżeli będzie ciążył na nas obowiązek prawny.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w
  Ustawy lub w oparciu o uzasadniony interes administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty współpracujące min. obsługa IT. Zdjęcia lub wyniki z  konkursów/ zawodów/ wycieczek - jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda mogą pojawiać się na portalach społecznościowych lub stronach internetowych czy prasie.
 5. Każde dziecko/uczeń, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane szkoła przetwarza posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody w zakresie, którym była udzielona bez wpływu na przetwarzanie przed jej odwołaniem.
 6. Dziecko, za pośrednictwem swoich rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic /opiekun prawny/ lub osoba, której dane szkoła przetwarza, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oraz
  w celu zawarcia umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, konsekwencją nie podania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą powodować trudności w kompleksowej realizacji zadań.
 8. Jeśli pojawią się pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@onet.pl.
 9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10.  Jeżeli będziemy zmuszeni przetwarzać szczególne kategorie danych, min. dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2.