Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

24 stycznia 2024

Harmonogram rekrutacji, na rok szkolny 2024/2025, został określony Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Mogilany z dnia 9  stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany, na rok szkolny 2024/2025.
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód (wypełniają tylko wniosek), przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej (wypełniają wniosek oraz zamieszczone oświadczenia),  mogą być przyjęci do klasy I, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.
Rodzice mają prawo złożyć wniosek do, nie więcej niż trzech wybranych szkół (art.156- ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje.
Należy zgłosić się do wybranej szkoły po wniosek o przyjęcie, bądź pobrać go ze strony internetowej szkoły. Wypełniony dokument rodzice składają w wybranej placówce oświatowej, bądź w wybranych placówkach.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony w przywołanym na wstępie zarządzeniu.
W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie (potwierdzenie woli zapisu dziecka) i donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.
Jeśli dziecko nie dostało się do szkoły, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. 
     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.